Tenisa centra pārbūve

Informācija par tenisa centra pārbūvi

Informācija par tenisa centra pārbūvi

SIA “Tenisa centrs “Lielupe” 2019.gadā 9.septembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par Eiropas Savienības fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" ēkai Oskara Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā" (ID Nr. 4.2.1.2/18/I/026) īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi).

Projekta mērķis: SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" ēkai Oskara Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, tādējādi paaugstinot apkures sistēmas efektivitāti. Esošā apgaismojuma nomaiņu telpās pret energoefektīvu apgaismojumu, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu, tādejādi palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku.

Sekmēt sporta pasākumu organizēšanu un sekmēt tenisa, kā arī citu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus atbilstošus starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un noteikumiem.

Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai: Izstrādāts energosertifikāts (ar pārskatu), izstrādāts pārbūves būvprojekts, nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība, un veikta pārbūve.

Projekta īstenošanas laiks: trīs mēneši pēc Līguma noslēgšanas (no 09.09.2019).

Projekta rezultātā tiks sasniegti šādi iznākuma rādītāji:

  1. primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 183,238 MWh/gadā;
  2. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 23,84 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 11 206 287,82, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 1 228 487,01, valsts budžeta finansējums EUR 216 791,83 un cits finansējums.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi.

Tiks veikta ēkas nesiltināto fasāžu renovācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, ēkas energosertifikātam un ņemot vērā ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā fiksēto, tiks veikta ēkas nesiltināto fasāžu renovācija – cokola siltināšana, ārsienu sendvičpaneļu izbūve, logu un ārdurvju izbūve (esošo nomaiņa), jumta siltinājuma un seguma izbūve, kā arī inženiertīklu izbūve. Paredzēta energoefektīva apgaismojuma izbūve un ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu. Pēc ēkas norobežojošo konstrukciju izbūves paredzēts blīvuma tests (Blower-door), ēkas norobežojošo konstrukciju blīvuma kontrolei (sasniedzamā vērtība n50 = 0.2 1/h) .

Projekts tiek īstenots saskaņā ar SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020.gadam. Lai nodrošinātu MK noteikumos noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” plāno veikt šādus būvdarbus:

-           ēkas sienu siltināšanu;

-           jumta siltumizolācijas ierīkošana;

-           veco esošo logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem;

-           veco ārdurvju maiņa pret jauniem durvju blokiem;

-           apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;

-           siltummezgla izbūve;

-           vadības un automatizācijas sistēmas izbūve ventilācijas, apkures, elektroapgādes sistēmām un siltummezglam un jaunas ventilācijas sistēmas izbūve;

-           veikta esošā apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvu apgaismojumu.

 

Laika posmā no 2017.gadam līdz 2019.gadam tiek veikta apjomīga tenisa centra “Lielupe” pārbūve. Pārbūve tiek īstenota četros posmos:

1.posma būvdarbi tika uzsākti 2017.gada vasaras beigās un tās ietvaros līdz 2018. gada vasaras sezonai tiks izbūvēti 8 tenisa laukumi, viens cietais tenisa laukums, kā arī tiks izbūvēta saimniecības infrastruktūra, tiks veikta teritorijas labiekārtošana, tiks izbūvēta autostāvvieta un inženierkomunikācijas. Vienam no jaunajiem tenisa laukumiem tiks izbūvētas arī tribīnes un sacensībām atbilstošs apgaismojums. Šodien noslēgtā būvniecības līguma summa ir 2,347 miljoni eiro bez PVN.

2.posma un 3.posma būvdarbi tiks uzsākti 2018.gadā un to ietvaros tiks izbūvēta jauna slēgto laukumu halle, kas atbildīs starptautisku sacensību organizēšanas nosacījumiem un tajā tiks radīti jauni sporta un veselības pakalpojumi. Papildu tam, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu energoefektivitātes uzlabošanai, tiks veikta esošās slēgto laukumu halles pārbūve un tiks savienotas abas – jaunā un pārbūvētā esošā - tenisa halles.

4.posmu īstenos Jūrmalas pilsētas pašvaldība un tās uzņēmums “Jūrmalas ūdens”, veicot lietus ūdens kolektora pārbūvi O. Kalpaka prospektā, pārbūvējot infrastruktūru no ēkas O. Kalpaka prospektā 16 (tenisa centrs) līdz Vikingu ielai.

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Tenisa centrs "Lielupe"
O.Kalpaka prospekts 16,
Jūrmala, LV-2010, Latvija
+371 29107863

e-pasts: oksana.mackevica@lnsc.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Nacionālais sporta centrs"
reģ. Nr.50003140671,
juridiskā adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009
Norēķinu konts SEB bankā Nr. UNLALV2X
LV40UNLA0050009287008
 
Valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš
Valdes loceklis Andris Pārups

Kā mūs atrast

Search