Iekšējie kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi, apmeklējot Tenisa centra “Lielupe” iekštelpas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

/Aktuālā redakcija no 02.12.2021./

Iekšējās kārtības noteikumi Tenisa centra “Lielupe” atlētikas zālē un drošības noteikumi, sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Tenisa centra “Lielupe” atlētikas zālē un drošības noteikumi, sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

  1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.Šie noteikumi nodrošina un veicina Tenisa centra “Lielupe” (turpmāk tekstā - Centrs) sekmīgu darbību un kārtību.

1.2.Šie noteikumi attiecas uz visiem Centra apmeklētājiem, kas šo noteikumu izpratnē ietver:

  • sporta skolu audzēkņus, sportistus un trenerus ar kuriem Centram ir vienošanās par Centra izmantošanu treniņu vai sacensību nolūkos;
  • fiziskas personas, kas Centru apmeklē atpūtas nolūkos vai skatītāji sporta pasākumu laikā;

1.3. Ar iekšējās kārtības noteikumiem apmeklētāji var iepazīties pie Centra informācijas stenda.

1.4. Apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra iekšējās kārtības noteikumus.

       2. CENTRA APMEKLĒJUMA NOTEIKUMI

2.1. Apmeklētājiem saudzīgi jāizturas pret Centra inventāru, konstrukcijām, noformējuma elementiem un laukumu aprīkojumu.

2.2. Apmeklētājiem telpās jāievēro tīrību un kārtību, kā arī personīgo higiēnu.

2.3. Apmeklētāji drīkst atrasties uz laukuma sporta tērpos un tikai ar speciāliem sporta apaviem, kas atbilst laukuma pārklājumam. Slēgtos laukumos ir aizliegts lietot apavus, ar kuriem spēlējuši atklātajos laukumos ar dabīgo pārklājumu (īpaši-tenisītu).

2.4. Apmeklētājiem ir aizliegts atrasties laukumos ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

2.5.  Tenisa laukumos ir aizliegts ienest un lietot krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu.

2.6. Apmeklētājiem jābūt materiāli atbildīgam par Centra īpašumam nodarītiem bojājumiem un zaudējumiem un jāapmaksā tie saskaņā ar sastādītiem aktiem.

2.7. Apmeklētājiem jānodrošina sava īpašuma un vērtīgo mantu uzglabāšanu.

2.8. Vasaras sezonā lietus gadījumā:

2.8.1. klienta pienākums iepriekš pa telefonu sazināties ar dežūrējošo   administratoru, lai pārliecinātos par iespēju izmantot tenisa laukumus slēgtajā hallē;

2.8.2. izmantojot tenisa laukumus slēgtajā hallē, klients PIRMS NODARBĪBAS  

          kasē piemaksā cenu starpību. Cenu starpība tiek aprēķināta atbilstoši klienta

          izvēlētajam abonementam.

2.9. Apmeklētājiem un treneriem jānodrošina atklāto tenisa laukumu uzkopšanu pēc nodarbības.

2.10. Treneris nes pilnu atbildību par grupas vai individuālo nodarbību dalībnieku drošību visā laika periodā, kamēr audzēknis atrodas Centra ēkās vai teritorijā.

2.11. Visus jautājumus, kuri saistīti ar laukumu izmantošanu, apmeklētāji  risina ar Centra dežūrējošo administratoru.

  1. ABONEMENTU REZERVĒŠANAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Lai laukumu izmantošanas grafikā garantētu sev noteiktu laiku, klientam jāiesniedz pieteikums. Informāciju, kā arī pieteikuma, atteikumu veidlapas var saņemt pie dežūrējošā administratora.

3.2. Gadījumā, ja klients vēlas atteikties no rezervētā laika, viņam par to ir jāpaziņo ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš. Šajā gadījumā nodarbību samaksa tiek saglabāta, bet nenotikušās nodarbības, saskaņojot ar dežūrējošo administratoru, var pārcelt uz citu piemērotu laiku abonementa darbības robežās.

Ja klients neierodas uz rezervēto nodarbību, tā tiek uzskatīta par notikušu.

3.3. Visi avansa maksājumi par laukumu izmantošanu veicami līdz tekošā mēneša 5.datumam. Pretējā gadījumā dežūrējošajam administratoram ir tiesības klientam atteikt grafikā iepriekš rezervēto laukumu izmantošanu.

3.4. Pastāvīgajiem Centra spēlētājiem ir prioritātes spēles laika iegādei mēneša abonementam uz jauno sezonu.

3.5. Ziemas sezonā iegādāto abonementu darbības laiks - 01.oktobris - 30.aprīlis.

 Vasaras sezona iegādāto abonementu darbības laiks - 01.maijs - 30.septembris.

Sezonas laikā neizmantotais laiks netiek pārnests uz nākamo sezonu.

Neizmantotie naudas līdzekļi netiek atmaksāti

3.6. Par citiem pakalpojumiem ( sauna, solārijs utt.), klients norēķinās kasē pirms pakalpojuma saņemšanas.

  1. VISPĀRĪGIE IEROBEŽOJUMI

4.1. Kategoriski aizliegts smēķēt Centra telpās un kafejnīcās.

4.2. Aizliegts bezmērķīgi uzkavēties Centra telpās, ģērbtuvēs.

4.3. Aizliegts veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar indivīda godaprātu, taisnīgumu, labo gribu, vispārpieņemtām ētikas un morāles normām.

  1. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

5.1. Centra apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra iekšējas kārtības un pakalpojumu izmantošanas noteikumus.

5.2. Apmeklētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.

5.3. Ģērbtuves skapīšu atslēgu nozaudēšanas gadījumā, apmeklētājiem jāmaksā naudas sodu Eur 7,00 (septiņi eiro) apmērā.  

5.4. Par atrašanos laukumos bez speciāli paredzētajiem apaviem ir naudas sods Eur 7,00 (septiņi eiro) apmērā.

5.5. Gadījumā, ja apmeklētāja rīcības rezultātā (piemēram, sitiens ar tenisa raketi) tiek bojāts tenisa laukuma segums un inventārs, kā arī koplietošanas telpu aprīkojums un inventārs, apmeklētājam jāmaksā soda nauda Eur 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā un saskaņā ar sastādīto aktu jāapmaksā bojātā inventāra vērtība.

5.6. Centrs neuzņemas atbildību par mantām un citām materiālajām vērtībām, kuras atstātas ģērbtuves skapīšos, Centra telpās vai tā teritorijā.

5.7. Centrs neuzņemas atbildību par nodarbību atcelšanu, izmaiņām, aizkavēšanos, ja tas notiek tādu apstākļu dēļ, kurus Centrs nevar paredzēt, ietekmēt vai novērst.

5.8. Centram ir tiesības atcelt grafikā ieplānotās nodarbības sakarā ar sacensību rīkošanu vai remontdarbiem, brīdinot klientus par to ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš.

5.9. Ja apmeklētājs neievēro šos Noteikumus, Centra administrācija ir tiesīga anulēt abonementu bez kompensācijas un turpmāk atteikt Centra apmeklēšanā.

5.10. Par šo Noteikumu neievērošanu, tai skaitā materiāla kaitējuma radīšanu, vainīgo var saukt pie atbildības  saskaņā ar LR likumdošanu.  

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Tenisa centrs "Lielupe"
O.Kalpaka prospekts 16,
Jūrmala, LV-2010, Latvija
+371 29107863

e-pasts: oksana.mackevica@lnsc.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Nacionālais sporta centrs"
reģ. Nr.50003140671,
juridiskā adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009
Norēķinu konts SEB bankā Nr. UNLALV2X
LV40UNLA0050009287008
 
Valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš
Valdes loceklis Andris Pārups

Kā mūs atrast

Search